اخبار استارتاپی

اعطای وام ۱۵ میلیاردی به شتاب دهنده های بومی

شتاب دهنده های واجد شرایط با هدف رونق بخشی به کسب و کار فعالان حوزه ICT کشور و تثبیت اشتغال، حمایت و تقویت شرکت‌های نوپا در استان‌ها از تسهیلات وجوه اداره شده بهره مند می شوند.

به گزارش اکوموتیو شتاب دهنده ها باید واجد شرایطی همچون: داشتن ماهیت حقوقی و رسمی ثبت شده، حداقل یک سال عمر کاری از راه اندازی، بومی و استانی بودن، داشتن تعدادی پرسنل اجرائی، اداری و تمام وقت بومی و کسب حداقل ۴۰ امتیاز از کاربرگ امتیازدهی شتاب دهنده ها باشند.

این دستورالعمل که با عنوان «دستورالعمل حمایت از شتاب دهنده های استانی فاوا» تهیه و تصویب شده با هدف رونق بخشی به کسب و کار فعالان حوزه ICT کشور و تثبیت اشتغال، حمایت و تقویت شرکت‌های نوپا در استان‌ها، به اجرا گذاشته شده است.

بر اساس این مصوبه سقف تسهیلات قابل ارائه به شتاب دهنده های استانی از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۵ میلیارد ریال است. میزان تسهیلات دریافتی بر اساس حاصل‌ضرب درصد امتیاز حاصله در سقف وام در نظر گرفته شده و با نظر کارگروه فنی اجرائی تعیین می‌شود.

متقاضی می‌تواند به دفعات تا سقف تسهیلات قابل ارائه از تسهیلات وجوه اداره شده وزارت بهره‌مند شود. از جمله شرایط دریافت این وام: داشتن ماهیت حقوقی و رسمی ثبت شده، حداقل یک سال عمر کاری از راه‌اندازی، بومی و استانی بودن، داشتن تعدادی پرسنل اجرائی، اداری و تمام وقت بومی و کسب حداقل ۴۰ امتیاز از کاربرگ امتیازدهی شتاب دهنده ها اعلام شده است.

همچنین شتاب دهنده هایی که بیش از سه سال سابقه دارند، در صورت احراز توان مالی مطابق با دستورالعمل وام وجوه اداره شده وزارت تا سقف ۱۵ میلیارد ریال می‌توانند از تسهیلات وجوه اداره شده بهره مند شوند.

از نکات قابل توجه این دستورالعمل امکان استفاده شتاب دهنده هایی که دارای اظهارنامه مالیاتی و لیست بیمه نیستند در صورت تائید در کارگروه وام وجوه اداره شده از بودجه است که می‌توانند به میزان یک میلیارد ریال و به ازای هر هسته کاری مستقر ۲۵۰ میلیون ریال از تسهیلات وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وام دریافت کنند.

با عنایت به بندهای “الف”، “ط”، “ی” و “م” ماده ۳ قانون شرح وظـائف و اختیـارات وزارت ارتباطـات و قناوری اطلاعات و با عنایت به نقش مهم شتابدهنده ها در توسعه کسب و کارهـا و تثبیـت اشـتغال بخـش ارتباطـات و فناوری اطلاعات، این دستورالعمل برای حمایت از توسعه شـتابدهی در ایـن بخـش، در چـارچوب قـوانین و مقـررات و ضوابط وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده است.

ماده ۱- تعاریف

 • وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • معاونت: معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • اداره کل: اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان
 • دبیرخانه: دبیرخانه وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • کارگروه: کارگروه استانی وام وجوه اداره شده مصوب کارگروه وام وجوه اداره شده وزارت
 • کارگروه فنّی اجرائی: کارگروه متشکل از روسای کارگروه های تخصصـی، دبیـر وام وجـوه اداره شـده، دبیـر
  کارگروه فنّی و اجرائی مصوب کارگروه وام وجوه اداره شده وزارت به همراه نماینده سندیکای صنعت مخابرات و نماینده نظام صنفی رایانه ای کشوری
 • وجوه اداره شده: اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکتهای دولتـی بـه منظور تحقق اهداف مندرج در آیین نامه های اجرائی مـرتبط بـا وجـوه اداره شـده وزارت، در قالـب تسـهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات از طریق قرارداد عاملیت با بانک عامل برای واگذارنده اعتبار پیش بینی گردیـده است.
 • کسب و کار نوپا: گروه یا شرکت دارای ایده نوآورانه در حوزه کسب و کار
 • شتابدهنده: شخص حقوقی که سرمایه اولیه مجموعه ای از کسـب و کارهـای نوپـا را تـامین و در ازاء میـزان معینی از سهام به ارائه خدمات به آنها میپردازد.

ماده ۲- فرایند ارزیابی

در خواستهای واصله از طریق وبگاه وجوه اداره شده به منظور بررسی میدانی امکانات شتابدهنده و نیز بررسی فنّی مستندات طرح ارائه شده به اداره کل استان مربوطه ارجاع میگردد. بررسی و ارزیابی شتابدهنده متقاضی،

توسط اداره کل انجام و پس از تکمیل کاربرگ پیوست شماره یک این دستورالعمل نتیجه به دبیرخانه و سپس به کارگروه فنّی اجرائی ارجاع میگردد تا بر اساس امتیازات مندرج در پیوست شماره ۲ مورد بررسی قرار گرفته و پس از تعیین میزان تسهیلات و تأیید نهایی کارگروه فنّی اجرائی، در دستور کار، کارگروه وام وجوه اداره شده وزارت قرار گیرد.

ماده ۳- سقف تسهیلات

سقف تسهیلات قابل ارائه به شتابدهنده های استانی از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 15000.000.000 ریال است. میزان تسهیلات دریافتی بر اساس حاصل ضرب درصد امتیاز حاصله در سقف وام در نظر گرفته شده و نظر کارگروه فنّی اجرائی تعیین می گردد.

تبصره ۱- قوانین، مقررات و ضوابط مرتبط با وجوه اداره شده وزارت مبنای ارائه تسهیلات به شتابدهنده های متقاضی می باشد.

تبصره ۲- متقاضی میتواند به دفعات تا سقف تسهیلات قابل ارائه از تسهیلات وجوه اداره شده وزارت بهره‌مند گردد.

ماده ۴- شرائط مورد نیاز برای دریافت تسهیلات شتابدهنده های استانی برای دریافت تسهیلات از منابع وجوه اداره شده، میبایست حداقل دارای شرائط ذیل باشند:

 • ماهیت حقوقی داشته و به صورت رسمی ثبت شده باشد.
 • حداقل یک سال از راه اندازی آن سپری شده باشد .
 •  بومی و استانی باشد. (دارای تعدادی پرسنل اجرائی و اداری از نیروهای تمام وقت بومی باشند)
 • حداقل دو دوره پذیرش برگزار کرده و حداقل تعداد ۵ هسته کاری پذیرش و مراحل استقرار اولیـه آنـ را انجـام داده باشد.
 • روال مستند و مشخص برای فرآیند شتابدهی از ابتدای زنجیره تا انتها داشته باشد.
 • طرح کسب وکار خود را مطابق با نمونه ارائه شده توسط دبیرخانه وام وجوه اداره شده، ارائه داده باشد.
 •  بـرای سـرمایه گـذاری در هسـته هـای کـاری مـورد پـذیرش، نمونـه قـرارداد مسـتند داشـته و در آن میـزان سرمایه گذاری و تعداد سهام دریافتی را ذکر کرده باشند.
 • موفق به کسب حداقل ۴۰ امتیاز از کاربرگ امتیازدهی شتابدهنده ها (پیوست دو این دستورالعمل) شده باشد.

تبصره ۳- شتابدهنده هائی که بیش از سه سال سابقه دارند، در صورت احراز توان مالی مطابق با دستورالعمل وام وجوه اداره شده وزارت تا سقف 15000.000.000 میتوانند از تسهیلات وجوه اداره شده بهره مند گردند.

تبصره ۴- شتابدهنده هائی که دارای اظهارنامه مالیاتی و لیست بیمه نیستند در صورت تائید در کارگروه وام وجوه اداره شده وزارت، به میزان 1000.000.000 ریال و به ازاء هر هسته کاری مستقر 250.000.000 ریال از تسهیلات وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهره مند می گردند.

ماده ۵- این دستورالعمل در ۵ ماده و ۴ تبصره و ۳ پیوست که همگی از اجزاء لاینفک آن میب اشند تدوین و پس از تائید معاونت، در تاریخ به تصویب کارگروه وام وجوه اداره شده و وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه وام وجوه اداره شده وزارت رسیده است.

به این مطلب چه امتیازی می دهید ؟
[Total: 1 Average: 5]
برچسب ها

مهسا رستمی

کارشناسی هنر دانشگاه تهران، کارشناس تولید محتوا در اکوموتیو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن