اخبار استارتاپی

دومین دوره جشنواره ملی استارپوزال (کار آفرین دانشگاهی)

این جـشنواره بـا هـدف تـعریف و هـدایت پـروپـوزال‌هـای پـایان ­نـامـه کارشـناسی ارشـد و رسـالـه دکتری دانـشجویان سـراسـر کشور بـا رویکرد رفـع نیازهـای داخـل، تـجاري ­سـازی و شکل­ گیری کسب و کارهای دانش­ بنیان برگزار می ­شود.

جـشنواره ­ی استارپوزال بـراي نخسـتین بـار در سـال 1398 بـه هـمت پـارك عـلم و فـناوری دانـشگاه تـربیت مـدرس بـا هـدف تـبدیل پـروپـوزال هـا و تحقیقات دانـشجویی انـجام شـده در دانـشگاه هـای سـطح کشور بـه پـروژه‌هـای دارای قـابلیت تـجاری ‌سـازی، و اتـصال مجـدد حـلقه ی جـدامـانـده ­ی صـنعت بـه دانـشگاه شکل گـرفـته اسـت.

جشنواره­ ی اسـتارپـوزال بستری برای اجـتماع و رشـد دانـشجویان، اسـاتید و دانـش آمـوخـتگان دغـدغـه‌مـندی اسـت که عـلاقـه‌مـند بـه کارآفـرینی بـوده و طـرح‌هـای پـژوهشی قـابـل تجاری سازی دارند.

این جـشنواره بـا هـدف تـعریف و هـدایت پـروپـوزال‌هـای پـایان ­نـامـه کارشـناسی ارشـد و رسـالـه دکتری دانـشجویان سـراسـر کشور بـا رویکرد رفـع نیازهـای داخـل، تـجاري ­سـازی و شکل­ گیری کسب و کارهای دانش­ بنیان برگزار می ­شود.

شـرکت‌کنندگـان اسـتارپـوزال شـامـل دو گـروه عـمده تیم هـای دانـشگاهی اعـم از اسـاتید و دانـشجویان هسـتند که بـر روی انـجام یک پـایان ­نـامـه در حـال همکاری تیمی می‌بـاشـند یا دانـش‌آمـوخـتگانی که نتیجه پـایان ­نـامـه دانـشگاهی خـود را تـجاري کرده و کسب و کاری فـناورانـه را بـنا نـهاده ­انـد.

لذا در سال  1399نام فارسی جشنواره­ ی کارآفرین دانشگاهی بر آن نهاده شد. شـرکت‌کنندگـان در طـول بـرگـزاری جـشنواره ضـمن شـناخـت اولـویت‌هـا و نیازهـای داخـل کشور، در کنار مجـرب ­تـرین مـربیان زیست بـوم نـوآوری و اسـتارتـاپی بـا پیش نیازهـا و مسیر کارآفـرینی آشـنا شـده و بـا اسـتفاده از تجـربیات الـگوهـای مـوفـق کارآفـرینان دانـشگاهی، بـه تـعریف و اجـراي پـایان نـامـه‌هـاي خـود با رویکرد تـجاری سـازی خـواهـند پـرداخـت و تـوانـایی ­هـای مـورد نیاز جهـت ورود بـه عـرصـه ی کارآفـرینی را در خلال رویدادهای متنوع این جشنواره کسب خواهند کرد.

بـرگـزیدگـان جـشنواره

تیم­ هـا و طـرح­‌هـایی هسـتند که در حـضور سـرمـایه گـذاران بـه ارائه دسـتاوردهـا و کسب و کار خـود می‌پـردازنـد و نسـبت بـه تـامین مـالی و یا جـذب سـرمـایه اقـدام خـواهـد شد.

جوایز:

  • جایزه ­ی رتبه ­ی اول 30 میلیون تومان
  • جایزه­ ی رتبه­ ی دوم 25 میلیون تومان
  • جایزه ­ی رتبه­ ی سوم 20 میلیون تومان
  • در مجموع با بیش از 200 میلیون تومان جایزه نقدی برای 40 تیم

بی­ شک جشنواره ­ی ملی استارپوزال جزء بزرگترین جشنواره ­های دانشجویی کشور به حساب می آید.

به این مطلب چه امتیازی می دهید ؟
[Total: 1 Average: 5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا