رپرتاژ

صنعت گردشگری در دوران کرونا

رادار 361 "دستیار هوشمند سفر"؛ با محوریت هتل، اقامت و پرواز

گزارش پیش رو توسط تیم رادار 361 و از طریق منابع و اطلاعات و داده ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ، از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﺘﻞﻫﺎ و آژاﻧﺲ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻫﺘﻞ، اﻗﺎﻣﺖ و ﭘﺮواز ﮔﺮدآوری ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮔﺰارش از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد آﭘﺪﯾﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺘﻞﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺮوازﻫﺎ در شهرهای هدف و در سطح کل کشور در بازه 6 ماهه، تاثیر وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. رادار 361 ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎری را ﺻﺮف اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل رادار 361 مسئولیتی در مورد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﯾﺎ از ﻗﻠﻢ اﻓﺘﺎدﮔﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﮔﺰارش ﻧﺪارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ گزارش برعهده خواننده بوده و رادار361مسئولیتی دراین مورد نیز ندارد.

ویرانش نهایی گزارش صنعت گردشگری در

ویرانش نهایی گزارش صنعت گردشگری در

ویرانش نهایی گزارش صنعت گردشگری در

ویرانش نهایی گزارش صنعت گردشگری در

ویرانش نهایی گزارش صنعت گردشگری در

ویرانش نهایی گزارش صنعت گردشگری در

ویرانش نهایی گزارش صنعت گردشگری در

ویرانش نهایی گزارش صنعت گردشگری در

ویرانش نهایی گزارش صنعت گردشگری در

ویرانش نهایی گزارش صنعت گردشگری در

ویرانش نهایی گزارش صنعت گردشگری در

ویرانش نهایی گزارش صنعت گردشگری در

ویرانش نهایی گزارش صنعت گردشگری در

ویرانش نهایی گزارش صنعت گردشگری در

ویرانش نهایی گزارش صنعت گردشگری در

به این مطلب چه امتیازی می دهید ؟
[Total: 0 Average: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا