معین وفایی

مسئول دیجیتال مارکتینگ اکوموتیو، ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تهران