مرتضی قدسی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر - علاقه مند به اکوسیستم استارتاپی