لیست ابزار‌های مدیریت زمان

عنوان توضیحات کاربرگ کاربرگ نمونه

گزارش 15-5

صرفه جویی زمان در نوشتن و خواندن گزارش ها

دانلود دانلود

ماتریس‌اولویت عمل

اولویت بندی فعالیت ها برای استفاده بهینه از فرصت ها

دانلود دانلود

گزارش فعالیت

بررسی نحوه صرف شدن زمان در طول روز

دانلود دانلود

گزارش وقفه در کار

حفظ تمرکز و کنترل زمان در برابر وقفه ها

دانلود دانلود

گزارش سطوح انرژی

زمان بندی انجام فعالیت های مهم در زمان مناسب

دانلود دانلود

لیست کار‌های اولویت بندی‌شده

یادآوری و اولویت بندی کارها

دانلود دانلود

برنامه ‌ریزی موثر

برنامه ریزی برای بهترین استفاده از زمان

دانلود دانلود
دکمه بازگشت به بالا