لیست ابزار‌های مهارت‌های ارتباطی

عنوان توضیحات کاربرگ کاربرگ نمونه

برنامه ریزی ارتباطات

برنامه ریزی برای دریافت پیام درست از مسیر درست

دانلود دانلود

استراتژی ارتباطات

سازماندهی پیامها و حذف موانع برای ارتباطات موثر

دانلود دانلود

ماتریس بازخورد

استفاده موثر از بازخورد برای دستیابی به تغییر مثبت و چشمگیر

دانلود دانلود

دستور جلسه

برنامه ریزی برای برگزاری جلسات موثر

دانلود دانلود

آمادگی مذاکرات برد-برد

یافتن راه حل های مناسب برای هر دو طرف مذاکره

دانلود دانلود

نحوه ساخت ارائه

انتخاب بهترین قالب ارائه برای مخاطبان

دانلود دانلود
دکمه بازگشت به بالا