لیست ابزار‌های تصمیم سازی

عنوان توضیحات کاربرگ کاربرگ نمونه

نقطه کور

اجتناب از “نقاط کور مهلک” در تصمیم گیری

دانلود دانلود

تحلیل مقایسه زوجی

کمک به اولویت بندی معیارهای تصمیم گیری

دانلود دانلود

ماتریس‌ تصمیم‌گیری

تصمیم گیری با استفاده از وزن دادن به عوامل مختلف

دانلود دانلود

تحلیل میدان نیرو

بررسی نیروهای موافق و مخالف در برابر تغییر

دانلود دانلود

QSPM

بررسی تحلیلی جایگزین های استراتژیک و انتخاب بهترین استراتژی

دانلود دانلود

شدت ریسک

اولویت بندی خطرات بر اساس شدت خطر و احتمال وقوع

دانلود دانلود
دکمه بازگشت به بالا