لیست ابزار‌های مهارت‌های شغلی

عنوان توضیحات کاربرگ کاربرگ نمونه

ماتریس آنسف(شخصی)

محاسبه خطر در تصمیم گیری های شغلی

دانلود دانلود

انتخاب شغل

بررسی عقلانی و احساسی موقعیت های شغلی

دانلود دانلود

موفقیت‌های سریع

ایجاد اعتماد به نفس با استفاده از نتایج سریع

دانلود دانلود

قراردادها و برنامه های مربیگری

تنظیم قوانین، قرارداد و برنامه برای یک مشارکت موفق

دانلود دانلود
دکمه بازگشت به بالا