لیست ابزار‌های مهارت‌های شغلی

عنوانتوضیحاتکاربرگکاربرگ نمونه

ماتریس آنسف(شخصی)

محاسبه خطر در تصمیم گیری های شغلی

دانلوددانلود

انتخاب شغل

بررسی عقلانی و احساسی موقعیت های شغلی

دانلوددانلود

موفقیت‌های سریع

ایجاد اعتماد به نفس با استفاده از نتایج سریع

دانلوددانلود

قراردادها و برنامه های مربیگری

تنظیم قوانین، قرارداد و برنامه برای یک مشارکت موفق

دانلوددانلود
دکمه بازگشت به بالا