لیست ابزار‌های مهارت‌های یادگیری

عنوان توضیحات کاربرگ کاربرگ نمونه

دستیار روزنگاری

مرور یادگیری و جا دادن مفاهیم جدید در ذهن

دانلود دانلود

تکنیک الفبا

به خاطر سپردن فهرست های دارای نظم

دانلود دانلود

برنامه جلسه آموزشی

سازماندهی مفاهیم اصلی برای یادگیری

دانلود دانلود
دکمه بازگشت به بالا