لیست ابزار‌های مدیریت استرس

عنوانتوضیحاتکاربرگکاربرگ نمونه

ابزار تجربیات استرس

شناسایی عوامل ایجاد استرس و آثار آن‌ها

دانلوددانلود

آگاهی فکری، تفکر منطقی و تفکر مثبت

مدیریت و مقابله با استرس تفکر منفی

دانلوددانلود

تکنیک ABC

غلبه کردن بر تفکرات منفی

دانلوددانلود

رنگین کمان زندگی کار

ایجاد تعادل بین جنبه های مختلف در زندگی

دانلوددانلود

گزارش خصومت

کنترل عصبانیت و پرخاشگری

دانلوددانلود
دکمه بازگشت به بالا