لیست ابزار‌های مدیریت استرس

عنوان توضیحات کاربرگ کاربرگ نمونه

ابزار تجربیات استرس

شناسایی عوامل ایجاد استرس و آثار آن‌ها

دانلود دانلود

آگاهی فکری، تفکر منطقی و تفکر مثبت

مدیریت و مقابله با استرس تفکر منفی

دانلود دانلود

تکنیک ABC

غلبه کردن بر تفکرات منفی

دانلود دانلود

رنگین کمان زندگی کار

ایجاد تعادل بین جنبه های مختلف در زندگی

دانلود دانلود

گزارش خصومت

کنترل عصبانیت و پرخاشگری

دانلود دانلود
دکمه بازگشت به بالا