لیست ابزار‌های مدیریت تیم

عنوان توضیحات کاربرگ کاربرگ نمونه

نمایندگی

برون سپاری کارها برای استفاده از توانایی دیگران

دانلود دانلود

دیلو

بهبود اثربخشی کارها با تحلیل فعالیت های روزانه

دانلود دانلود

ارزیابی نیاز‌های آموزشی

رویکرد ساختارمند برای اطمینان از آموزش درست تیم

دانلود دانلود

بررسی رضایت کارکنان

بررسی احساس و ذهنیت کارکنان نسبت به کار

دانلود دانلود

سوالات مصاحبه

سوالات پیشنهادی برای شناسایی بهترین فرد در مصاحبه شغلی

دانلود دانلود

تمرین های تیم سازی-رهبری

شناسایی و آموزش رهبران بالقوه برای آینده سازمان

دانلود دانلود

تمرین تیم سازی-حل مسئله

توسعه تفکر خلاق، رهبری و مهارتهای ارتباطی در ضمن ایجاد همکاری گروهی

دانلود دانلود
دکمه بازگشت به بالا