لیست ابزار‌های مدیریت تیم

عنوانتوضیحاتکاربرگکاربرگ نمونه

نمایندگی

برون سپاری کارها برای استفاده از توانایی دیگران

دانلوددانلود

دیلو

بهبود اثربخشی کارها با تحلیل فعالیت های روزانه

دانلوددانلود

ارزیابی نیاز‌های آموزشی

رویکرد ساختارمند برای اطمینان از آموزش درست تیم

دانلوددانلود

بررسی رضایت کارکنان

بررسی احساس و ذهنیت کارکنان نسبت به کار

دانلوددانلود

سوالات مصاحبه

سوالات پیشنهادی برای شناسایی بهترین فرد در مصاحبه شغلی

دانلوددانلود

تمرین های تیم سازی-رهبری

شناسایی و آموزش رهبران بالقوه برای آینده سازمان

دانلوددانلود

تمرین تیم سازی-حل مسئله

توسعه تفکر خلاق، رهبری و مهارتهای ارتباطی در ضمن ایجاد همکاری گروهی

دانلوددانلود
دکمه بازگشت به بالا