بوت استرپینگ ( Bootstrapping )

تامین مالی یک شرکت فقط با سرمایه گذاری مجدد سودهای اولیه؛ (بوت استرپ به حلقه‌ای در کنار و پشت چکمه‌ها گفته می‌شود که از آنها برای بالا کشیدن چکمه استفاده می‌شود، و در انگلیسی از آن به صورت کنایه‌ای برای توضیح دادن مواردی استفاده می‌شود که در آن فرد یا سازمان از منابع موجود خود به جای منابع خارجی استفاده می‌کند).