ارائه حق سهامداری ( Equity Offerings )

ارائه حق مالی یا سهامداری به جمع آوری سرمایه‌های مالی با ارائه دادن مالکیت در ابر شرکت، از طریق صادر کردن بخشی از سهام عادی یا ممتاز آن گفته می‌شود.