دستبند‌های طلایی ( Golden Handcuffs )

این زمانی اتفاق می‌افتد که از یکی از کارکنان شرکت خواسته می‌شود تا در هنگام خاتمه دادن زودهنگام قرارداد کاری وی، از سهام واگذار نشده خود چشم پوشی کند.