کاربران فعال ماهانه ( Monthly Active Users )

کاربران متمایز وبسایت که با پیشنهادها یا خدمات ارائه شده توسط سایت در یک ماه خاص تعامل دارند.