ارزش خالص ( Net Worth )

ارزش همه دارایی ها منهای همه بدهی ها.

مطالب مرتبط