خدمات افزوده ( Add-on Service )

خدمات افزوده، خدمت‌های تامین شده توسط سرمایه گذاران خطرپذیر است که ماهیت اصلی آنها پولی نیست؛ مانند کمک به جمع و فراهم کردن یک تیم مدیریتی و کمک به شرکت جهت آماده شدن به یک IPO (عرضه‌ی اولیه سهام).

دکمه بازگشت به بالا