سرمایه فرشته ( Angel Fund )

یک گردهم آوری رسمی یا غیر رسمی از همه‌ی سرمایه گذارهای فرشته، که در بخشی از فرآیند سرمایه گذاری همکاری و مشارکت می‌کنند. ویژگی‌های کلیدی یک گروه فرشته عبارتند از: کنترل توسط فرشته‌های عضو گروه (که نهاد را مدیریت می‌کنند یا بر روی مدیرهای نهاد کنترل دارند)، و همکاری و مشارکت توسط عضو‌های فرشته در فرآیند سرمایه گذاری.

دکمه بازگشت به بالا