بهره به تعویق افتاده ( Carried Interest )

میزان هرگونه عایده برآورده شده توسط صندوق سرمایه که حق مدیران سرمایه می‌باشد، که عموما نیازی به دادن آن هزینه به صندوق سرمایه نیست. مبالغ پرداختی بهره‌های به تعویق افتاده در صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر عادی هستند، تا انگیزه‌های اقتصادی چشمگیری برای مدیران صندوق سرمایه‌ی خطرپذیر، جهت دستیابی به عایده‌های سرمایه‌ای ایجاد شود.

دکمه بازگشت به بالا