بستن ( Closing )

  • یک رویداد سرمایه گذاری که بعد از تکمیل اسناد رسمی مورد نیاز در بین سرمایه گذار و یک شرکت، یا بعد از انتقال پول در عوض مالکیت شرکت و یا در عوض بدهی صورت می‌گیرد.
  • معامله‌ای است که بعد از تبادل همه‌ی اسناد قانونی و حقوقی در بین کارآفرین و سرمایه گذار و در حین به وجود آمدن نیاز به سرمایه‌ی مالی در قرارداد آنها صورت می‌گیرد. وقتی که یک سرمایه گذار قرارداد را می‌بندد، یعنی آنها با کارآفرین درباره جزئیات مرتبط با مالکیت شرکت و تعهدات مالی، مذاکره‌های لازم را انجام داده‌‌اند.
  • بستن، آخرین رویداد برای تکمیل سرمایه گذاری است، که در آن زمان همه‌ی اسناد قانونی امضا شده‌اند و همه‌ی سرمایه ها انتقال یافته‌اند.

دکمه بازگشت به بالا