سرمایه مالی سپرده شده ( Committed Capital )

مقدار کل سرمایه گرو گذاشته شده برای یک سرمایه گذاری خصوصی.

دکمه بازگشت به بالا