مسئولیت امانتداری ( Fiduciary Responsibility )

به مسئولیت اعتماد کردن برای سرمایه گذاری های خوب اشاره دارد که نرخ بازگشت سرمایه خوبی کسب می‌کنند.

دکمه بازگشت به بالا