قرارداد موسسان ( Founder’s Agreement )

یک قرارداد کتبی و رسمی در بین موسسان یک شرکت استارت آپ که توافق موسسان را بر روی مالکیت، نقش‌ها و مسئولیت ها، نحوه اداره‌ی شرکت/ تصمیم گیری ها و عملیات‌ها ثبت می‌کند. مسائلی مانند میزان کمک و اعانه موسس، واگذاری کردن و خروج/ جدا شدن از شرکت نیز معمولا در این قراردادها آورده می‌شوند. قراردهای موسسان معمولا قراردهای کوتاه‌تر و غیر فنی‌تر در بین موسسان هستند که بعدا با رشد هر چه بیشتر شرکت، توسعه داده شده و به قراردهای عملیاتی یا آیین‌نامه‌های شرکتی تبدیل می‌شوند. قراردادهای عملیاتی و آیین‌ نامه‌های شرکتی معمولا شامل همه‌ی تدارکات و فقره‌هایی هستند که در یک قرارداد موسسان آورده می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا