جریان نقدی آزاد ( Free cash flow )

جریان نقدی یک شرکت که برای کمک کردن به ساختار سرمایه ای شرکت در دسترس می‌باشد. معمولا به صورت جریان نقدی منهای مخارج سرمایه ای و تعهدات مالیاتی محاسبه می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا