تقاضای سرمایه عمومی ( General Solicitation )

زمانی است که یک شرکت به صورت عمومی به دنبال سرمایه گذارها می‌گردد که جهت تامین مالی ارائه‌ی حق سهامداری می‌باشد.

دکمه بازگشت به بالا