قانون طلایی ( Golden Rule )

سرمایه گذاری که طلا دارد، قوانین را می‌سازد. (هم معنی با عبارت “کسانی که پول را می‌آورند، اتوبوس را می‌رانند”؛ یعنی موارد همه‌ی قراردادهای قبلی را از یاد ببرید، اگر شما به پول نیاز دارید و فقط یک منبع حاضر به پرداخت آن باشد، حاضر می‌شوید که همه‌ی شرایط آن منبع را قبول کنید.)

دکمه بازگشت به بالا