تملک اهرمی، خرید اهرمی یا استقراضی ( Leveraged Buyout )

خرید اهرمی چیست؟ خرید اهرمی به معنای به دست آوردن اکثریت سهام شرکت و تصاحب آن، با استفاده از ترکیبی از حق مالکیت و سرمایه های قرض شده. به طور کلی، دارایی‌های شرکت مورد هدف به عنوان یک وثیقه برای وام‌های گرفته شده توسط گروه تصاحب کننده عمل می‌کند. پس از آن گروه تصاحب کننده، وام‌های گرفته شده را از طریق جریان نقدی شرکت تصرف شده بازپرداخت می‌کند. برای مثال، ممکن است یک گروه از سرمایه گذاران با استفاده از دارایی‌های شرکت به عنوان وثیقه، مبالغی را قرض بگیرند تا بتوانند یک شرکت را تصرف کنند. یا اینکه مدیریت یک شرکت ممکن است از این ابزار به عنوان یک رابط برای پس گرفتن کنترل شرکت استفاده کند که با تبدیل شرکت از حالت عمومی به خصوصی ممکن می‌شود. در بسیاری از LBOها، سهامداران عمومی، حق العملی برابر با قیمت سهام در بازار دریافت می‌کنند.

این یک شیوه کسب و کاری سلطه جویانه است که به موجب آن سهامداران یا یک ابر شرکت از سرمایه‌های قرض گرفته شده (اوراق قرضه ریسک بالا، وام‌های بانکی مرسوم و غیره) یا بدهی‌ها برای تامین مالی تصرف یک شرکت دیگر استفاده می‌کنند. نسبت بالای بدهی به حق مالکیت سهام، سرمایه گذارها را قادر به “تملک یا خرید” یک شرکت کوچکتر با کمترین میزان پول نقد می‌کند. تملک های اهرمی (خریدهای استقراضی) می‌توانند دوستانه یا خصومت آمیز باشند، که بستگی به مذاکرات انجام شده دارد.

دکمه بازگشت به بالا