شراکت محدود ( Limited Partnerships )

  • یک سازمان تشکیل شده از یک شریک عمومی، که سرمایه ها را مدیریت می‌کند، و شرکای محدود، که پول سرمایه گذاری می‌کنند ولی مسئولیت محدودی دارند و در مدیریت روزانه سرمایه ها نقشی ندارند. در یک سرمایه گذاری مخاطره آمیز عادی، شریک عمومی، دستمزدی برای مدیریت و درصدی از سودهای بدست آمده (یا سودهای به تعویق افتاده) را دریافت می‌کند. شرکای محدود هم درآمد، عواید سرمایه‌ای و مزایای مالیاتی دریافت می‌کنند.
  • شراکت محدود یک سازمان کسب و کاری با یک یا چندین شریک عمومی یا جامع است، که کسب و کار را مدیریت می‌کنند و بدهی‌ها و تعهدات حقوقی را تقبل می‌کنند، و همچنین یک یا چندین شریک محدود در این سازمان ها وجود دارد، که مسئولیت آنها فقط در اندازه سرمایه گذاری هایی است که انجام می‌دهند. شراکت محدود یک ساختار قانونی استفاده شده توسط بسیاری از سرمایه گذاران خطرپذیر و خصوصی است. شرکای محدود همچنین از داشتن دسترسی به جریان نقدی شراکت بهره می‌برند، ولی در قبال تعهدات شرکت مسئول نیستند.
دکمه بازگشت به بالا