اولویت تسویه امور ( Liquidation Preference )

اولویت تسویه امور، حق دریافت هزینه‌ی خاصی برای سهام است که در زمان تسویه امور کسب و کار پیش می‌آید.

دکمه بازگشت به بالا