کانال ارتباطی بازار ( Market Channel )

منابع و فرآیندهای مورد نیاز برای تسریع و کمک به انتقال مالکیت اجناس و یا خدمات از نقطه ساخت و تولید به نقطه تصرف و خرید توسط مصرف کننده ها.

دکمه بازگشت به بالا