شرکت های اقلیتی سرمایه گذاری کسب و کار کوچک

تجارتخانه‌های بوجود آمده با سرمایه های خطر پذیر دارای امتیاز از طرف دولت هستند که فقط می‌توانند در شرکت‌هایی سرمایه گذاری کنند که حداقل 51 درصد از آنها تحت مالکیت اعضای یک گروه اقلیتی است.

دکمه بازگشت به بالا