بندهای کنترلی منفی یا بدون کنترل ( Negative Control Provisions )

شرایطی که به عنوان بخشی از یک دور سرمایه گذاری بر روی آنها موافقت شده است، و سرمایه گذارها را از اقدامات منفی و مضر برای آنها محافظت می‌کند (مانند انحلال شرکت، یا فروش آن به یک نفر)، ولی به صورت مثبت به آنها کنترل شرکت را نمی‌دهد (منظور به صورت کامل و مستقیم).

دکمه بازگشت به بالا