هزینه تامین مالی خالص ( Net Financing Cost )

که با نام هزینه به تعویق افتاده نیز شناخته می‌شود، مابه التفاوت بین هزینه تامین مالی مورد نیاز برای خرید یک دارایی و بازده نقدی آن دارایی است. هزینه تعویقی مثبت به این معنی است که بازده به دست آمده بیشتر از هزینه تامین مالی خرید دارایی است؛ هزینه تعویقی منفی به این معنی است که هزینه تامین مالی خرید دارایی بیشتر از هزینه بازده دارایی است.

دکمه بازگشت به بالا