سهام رقیق نشونده ( Non-Dilutive Shares )

سهامی که حقوق محافظتی دارند، به طوری که اگر سهام موجود در دست سهامداران افزایش پیدا کند، موقعیت‌های سهامداران پیشین محافظت می‌شوند و درصد مالکیت آنها در شرکت همچنان ثابت می‌ماند. سهامی هستند که یک دور تامین مالی باعث ترقیق آنها و سهامداران نمی‌شود.

دکمه بازگشت به بالا