اسناد اوراق ارائه شده ( Offering Documents )

NDA اسنادی که معامله‌‌ شدن عرضه خصوصی اوراق بهادار را ثابت می‌کنند. شامل ترکیبی از قراردادهای خرید و یا قراردادهای عضویت، گواهی‌های سهام یا اوراق قرضه کوتاه مدت، اسناد عندالمطالبه، قراردادهای حقوق ثبت، قراردادهای سرمایه گذاری یا سهامداری، پرسشنامه های سرمایه گذاری و دیگر اسناد مورد نیاز توسط معامله‌های خاص هستند.

دکمه بازگشت به بالا