حق مشارکت ممتاز در مازاد سود ( Participating Preferred )

سهام ممتازی که در آن دارنده این سهام، بر اساس مبنایی خاص و مشخص شده، محق دریافت سود اظهار شده (از قبل مشخص شده) و همچنین سودهای اضافی در هنگام پرداخت سودها به سهامداران عادی است.

دکمه بازگشت به بالا