قرارداد شراکت ( Partnership Agreement )

قراردادی که میزان انعام (غرامت یا جبران خسارت) و شرایط نظارت بر رابطه بین سرمایه گذارها و سرمایه گذارهای خطرپذیر را در بازه طول عمر سرمایه خصوصی (سرمایه بدست آمده از سرمایه گذاران خصوصی) مشخص می‌کند.

دکمه بازگشت به بالا