جدول سرمایه های شرکت پس از سرمایه گذاری ( Post-money Cap Table )

یک جدول سرمایه گذاری که نشانگر مالکیت موسسان و سرمایه گذارها از لحاظ کمیت‌های مطلق سهام یا واحدها است که بستگی به نوع نهاد و درصدی دارد که نشانگر مالکیت کلی است. جدولی که نشانگر ارزش نهاد و حقوق سهامداری (مالکیت) هر ذینفع بعد از یک سرمایه گذاری توسط یک سرمایه گذار جدید است، جدول سرمایه های شرکت پس از سرمایه گذاری است.

دکمه بازگشت به بالا