جریان معامله اختصاصی ( Proprietary Deal Flow )

زمانی است که یک سرمایه گذار فرصت بررسی یک معامله را قبل از سرمایه گذارهای بالقوه دیگر دارد.

دکمه بازگشت به بالا