درآمد انباشته ( Retained Earnings )

درآمدهای انباشته شده، سودهای شرکتی هستند که به صورت سودهای نقدی به سهامداران پرداخت نمی‌شوند و از آنها برای بالا بردن سرمایه سهام نیز استفاده نمی‌شود، بلکه در خود شرکت مجددا سرمایه گذاری می‌شوند. این درآمد را با اضافه کردن درآمد خالص شرکت به درآمدهای نگهداری شده‌ی اولیه، و کسر سودهای پرداخت شده به سهامداران محاسبه می‌کنند.

دکمه بازگشت به بالا