ریسک ( Risk )

احتمال اینکه یک قسمت یا کل سرمایه اولیه از دست برود یا بازگشت سرمایه کمتر از میزان مورد انتظار باشد. عامل‌های بسیار زیادی می‌توانند بر روی این زیان‌های بالقوه‌ بر روی سرمایه و بازگشت سرمایه اثر بگذارند، از جمله ریسک تقاضا، ریسک اقتصادی، ریسک محیطی، ریسک تامین مالی، ریسک قانونی، ریسک نگهداری و مدیریت، ریسک عملیاتی، ریسک تدارکات، ریسک تکنولوژی و ریسک زمانبندی.

دکمه بازگشت به بالا