تامین مالی مبتنی بر حق امتیاز ( Royalty Based Financing )

تامین مالی مبتنی بر حق امتیاز، یک مصالحه اساسی را در بین سرمایه گذار و صاحب کسب و کار فرض می‌کند. به جای یک حق سهامداری داده شده به سرمایه گذار، صاحب کسب و کار موافقت می‌کند که هزینه اصلی را به اضافه هزینه چند برابر از پیش تعیین شده به سرمایه گذار بازگرداند، یا تا سپری شدن زمان مشخص شده، حق امتیاز را به سرمایه گذار پرداخت کند (بازپزداخت ثابت زمانی). در برخی از موارد، حق امتیاز مبتنی بر درصد فروش یک محصول یا چندین محصول خاص می‌باشد.

دکمه بازگشت به بالا