فروش ثانویه ( Secondary Sale )

فروش دارایی های نگهداشته شده خصوصی یا محصور در یک شرکت پورتفولیو به سرمایه گذاران دیگر.