اوراق بهادار ( Securities )

شامل همه انواع اسناد بدهی و حق سهامداری و حقوق آنها و حقوق موجود نسبت به آنها است.

دکمه بازگشت به بالا