سری اول ( Series A )

اولین دور سرمایه گذاری مخاطره‌ آمیز چشمگیر یک شرکت.