شریک ساکت ( Silent Partner)

شریک ساکت، یک سرمایه گذار است که هیچ مسئولیت مدیریتی ندارد ولی سرمایه فراهم کرده و در مسئولیت زیان‌های وارد شده به نهاد سهیم می‌شود. شرکای ساکت، مسئول هرگونه زیان تا میزان هزینه سرمایه‌‌ گذاری خود هستند و در هر گونه مزایای جریان نقدی و مالیاتی شرکت می‌کنند.

دکمه بازگشت به بالا