قرارداد اشتراک ( Subscription Agreement )

  • تقاضای ارسال شده توسط یک سرمایه گذار که امیدوار است به یک شراکت محدود ملحق شود. همه سرمایه گذاران بالقوه باید قبل از پذیرش به عنوان شریک، توسط شریک عمومی تایید شوند.
  • تقاضانامه‌ای که تحت آن یک سرمایه گذار درخواست تصرف (تملک) تعداد خاصی از سهام یا واحدهای یک شرکت را با قیمتی خاص، در آینده می‌دهد؛ البته با فرض اینکه واجد شرایط بودن سرمایه گذار تحت شرایط و معیارهای خاص خود شرکت تایید شود. قرارداد مشخص می‌کند که در صورت تایید سرمایه گذار، وی تحت چه شرایطی مقید به سهام خواهد بود.
دکمه بازگشت به بالا