ابر فرشته ( Super Angel )

یک اسم غلط برای توصیف میکرو VCها. ابر فرشته های واقعی، همان فرشته های فعالی هستند که سرمایه گذاری های چشمگیری انجام می‌دهند، فرصت‌های سرمایه گذاری را پیدا کرده و مذاکره می‌کنند و می‌توانند سرمایه گذاران دیگری را به همراه خود بیاورند.

دکمه بازگشت به بالا