همکاری یا اشتراک مساعی ( Synergy )

تعامل و استفاده از منابع فراهم آورده شده توسط افراد یا سازمان‌های مختلف جهت کسب ترکیبی بالاتر و بیشتر از مجموع مبالغ بخش‌های انفرادی.

دکمه بازگشت به بالا